ANDKER CONSULT OÜ
Sinu usaldusväärne partner finantsküsimustes
Äriplaani koostamine on vajalik erineval otstarbel. Põhjalik ja ülevaatlik äriplaan sisaldab:
- äriidee, visioon, missioon, eesmärgid;
- ärikeskkonna analüüs;
- SWOT-analüüs;
- toote/ teenuse, tootmise/ teenindamise kirjeldus;
- turu analüüs (olukord, arengutrendid);
- konkurentsianalüüs;
- turundusplaan;
- personali vajaduse ülevaade, juhtimise temaatika;
- finantskavandamine (investeerimistegevuse allikad, finantsprognoosid);
- riskianalüüs (riskide allikad ja maandamine).

OÜ Andker Consult abistab Sinu ettevõttel investeerimistoetust taotleda  erinevatelt rakendusüksustelt, näiteks - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Töötukassa, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kredex SA, Kultuurkapital, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö arenguprogramm jm. Taotlusdokumentatsiooni võime koostada nii eesti- kui ka inglise keeles, viimane on vajalik rahvusvaheliste projektide puhul.
Äriplaani koostamine
KIK

Copyright © 2015 by
"Andker Consult OÜ"
All Rights reserved

Keskkonnaprogramm: Taotlejateks KOV, äriühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ning ka MTÜ, SA - kui põhikiri näeb ette keskkonnakaitsealast tegevust. www.kik.ee
EAS
Alustavale ettevõttele starditoetus.
Starditoetus kuni 15000 €, toetuse osakaal 80%.
Otstarve: põhivara soetamine, turundustegevuste läbiviimine, rakendustarkvara ostmine ja tööjõukulude finantseerimine.
Täpsem info:
www.eas.ee/et